Privātuma politika

 

Šīs Tīmekļa vietnes www.piearsta.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) Privātuma politika (turpmāk tekstā – Privātuma politika) apraksta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue Bridge Technologies", Reģ. nr.40003932716, juridiskā un faktiskā adrese: Raunas iela 41C , Rīga, LV – 1084, tālrunis: +371 67615159, e-pasta adrese: palidziba@piearsta.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes īpašnieks) izmanto no šīs Tīmekļa vietnes lietotājiem (turpmāk tekstā - Lietotāji) ievāktos vai saņemtos personas datus. Turpmāk aprakstīts kā Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt vai saņemt Lietotāja personas datus, uzskaitīti ievācamo personas datu veidi, kā tie tiek izmantoti, izpausti un aizsargāti. Tāpat, turpmāk, aprakstītas Lietotāju tiesības un Lietotājiem pieejamie saziņas līdzekļi ar Tīmekļa vietnes īpašnieku, lai iegūtu papildus informāciju par privātuma principiem.

Tīmekļa vietnes īpašnieks ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpāk tekstā - Regula) un citiem tiesību aktiem.

 

Kā var tikt ievākti vai saņemti Lietotāja personas dati

Tīmekļa vietne var ievākt vai saņemt Lietotāja personas datus, kad tiek izmantoti Tīmekļa vietnes pakalpojumi.

Lietotāja personas dati tiek ievākti tikai un vienīgi, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus un tikai tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai.

 

Lietotāja personas dati, kurus Tīmekļa vietnes īpašnieks drīkst ievākt

Ar Tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu starpniecību Tīmekļa vietnes īpašnieks var ievākt šādus Lietotāja personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Lietotājs var papildus brīvprātīgi sniegt citus ar Lietotāju saistītus datus saistībā ar Lietotāja jautājumiem vai komentāriem.

 

Kā tiek izmantoti ievāktie Lietotāja personas dati

Tīmekļa vietnes īpašnieks izmanto Lietotāja personas datus, lai:

  • nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus;
  • atbildētu uz Lietotāju komentāriem vai jautājumiem;
  • diagnosticētu tehniska rakstura problēmas.

Personas datu iegūšanas laikā Tīmekļa vietnes īpašnieks datu subjektam sniedz informāciju par Tīmekļa vietnes īpašnieka vai trešās personas leģitīmajām interesēm, ja apstrāde pamatojas uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

 

Kā var tikt izpausti Lietotāja personas dati

Tīmekļa vietnes īpašnieks nepārdod, neiznomā un nemainās ar Lietotāja personas datiem. Tīmekļa vietnes īpašnieks var izpaust Lietotāja personas datus vienīgi:

  • Valsts iestādēm vai citām trešajām personām atbilstoši spēkā esošajai LR likumdošanai un Regulai;
  • Juridiskām vai fiziskām personām, kuras reģistrējušās Tīmekļa vietnē kā pakalpojuma sniedzēji (turpmāk tekstā - Pakalpojuma sniedzēji) un, kuras izmanto Tīmekļa vietni savu pakalpojumu sniegšanai.

 

Starptautiskā datu nodošana

Personas dati, kurus Tīmekļa vietnes īpašnieks ievāc par Lietotāju, netiek nodoti valstīm kuras nav ES un EEZ dalībvalstis.

 

Lietotāja personas datu glabāšanas ilgums

Tīmekļa vietnes īpašnieks apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

  • kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu;
  • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
  • cik tas ir nepieciešams Tīmekļa vietnes īpašnieka leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d)kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

 

Kā tiek aizsargāti Lietotāja personas dati

Tīmekļa vietnes īpašnieks veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus ar mērķi aizsargāt Lietotāja sniegtos personas datus no nejaušas, nelikumīgas vai neatļautas piekļuves un izmantošanas.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt Tīmekļa vietnes īpašniekam piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz saviem datiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

 

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz Pakalpojuma sniedzēju uzturētām tīmekļa vietnēm, kuru lietošanas un privātuma noteikumi var būt atšķirīgi no šīs Tīmekļa vietnes noteikumiem. Tīmekļa vietnes īpašnieks nav atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu informāciju vai noteikumiem. Pirms citu tīmekļa vietņu izmantošanas un jebkādu personas datu vai jebkuras citas informācijas sniegšanas citās tīmekļa vietnēs vai ar to starpniecību, aicinām Lietotāju iepazīties ar attiecīgajiem lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku.

 

Izmaiņas Privātuma politikā

Tīmekļa vietnes īpašnieks patur tiesības mainīt šo Tīmekļa vietnes Privātuma politiku jebkurā laikā. Tīmekļa vietnes Privātuma politikas izmaiņas ir spēkā ar to ievietošanas brīdi. Pēdējās redakcijas datums tiek precizēts šī dokumenta beigās. Tīmekļa vietnes īpašnieks aicina Lietotāju regulāri pārlasīt Tīmekļa vietnes Privātuma politiku.

 

Lietotāja tiesības

Likumdošanā noteiktais var ietvert tiesības piekļūt Lietotāja personas datiem, kurus apstrādā Tīmekļa vietnes īpašnieks, kā arī tiesības labot, dzēst vai bloķēt šādus personas datus, un tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādes darbību. Lai izmantotu šīs tiesības, lietotājam jāiesniedz rakstisks pieprasījums, izmantojot punktā “Kā sazināties ar Tīmekļa vietnes īpašnieku” norādīto kontaktinformāciju.

Tīmekļa vietnes lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu uzraudzības iestādē, ja lietotājs uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

Kā sazināties ar Tīmekļa vietnes īpašnieku

Komentārus vai jautājumus par šo Tīmekļa vietnes Privātuma politiku, varat iesniegt Tīmekļa vietnes īpašniekam rakstot uz e-pastu: palidziba@piearsta.lv vai uz adresi: Rīga, Raunas iela 41C, LV-1084, Latvija.

 

 

27.12.2018. redakcijā