Aizvērt
Menu

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Tīmekļa vietnes www.piearsta.lv (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) lietošanas noteikumi, tāpat kā saistītais dokuments Privātuma politika, ir saistoši katrai fiziskai persona, Tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto Tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Lietotājs), neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrējis Tīmekļa vietnē lietotāja kontu.

1.2.Tīmekļa vietne pieder SIA Blue Bridge Technologies,Reģ.Nr.40003932716, adrese: Āraišu iela 37, Rīga, LV – 1039, tālrunis: +371 67615159, e-pasta adrese: palidziba@piearsta.lv, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes īpašnieks.

1.3.Tīmekļa vietnes īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Jebkuras Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Tīmekļa vietnē.

 

2. Piekrišana Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem

2.1.Lietotājs var lietot Tīmekļa vietni, reģistrēt tajā Lietotāja kontu, un/vai izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus, ko sniedz juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta Tīmekļa vietnē pakalpojumu sniegšanai (turpmāk tekstā - Pakalpojumu sniedzējs), tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku un pilnībā, bez nosacījumiem tiem piekrīt. Katra lietotāja pienākums ir iepazīties ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku to aktuālajā redakcijā.

2.2.Apstiprināt savu piekrišanu Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem lietotājs var:

2.2.1.veicot Tīmekļa vietnes faktisku izmantošanu. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt;

2.2.2.uzklikšķinot uz izvēles „Piekrītu”, kad Tīmekļa vietnē tiek reģistrēts Lietotāja konts.

2.3.Lietotājs nav tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja:

2.3.1.attiecīgais Lietotājs nav sasniedzis 18 gadu vecumu;

2.3.2.Lietotājs nepiekrīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem.

 

3. Tīmekļa vietnes lietošanas kārtība

3.1.Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

3.2.Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavē (var kavēt) vai traucē (var traucēt) Tīmekļa vietnes un/vai tajā piedāvāto pakalpojumu (t.sk., serveru un tīklu, kas ir saistīti ar pakalpojumiem) izmantošanu.

3.3.No Lietotāja tiek pieprasīta informācija, kas ir nepieciešama, lai Lietotāju piereģistrētu pakalpojumu izmantošanai, nodrošinātu pakalpojumu izpildi vai arī uzturētu/reģistrētu Lietotāja kontu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts. Lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru tas sniegs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi.

3.4.Tīmekļa vietnes īpašnieks nav atbildīgs par lietotāja saistībām ar Pakalpojumu sniedzējiem.

3.5.Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Tīmekļa vietnē un/vai nosūta Tīmekļa vietnes īpašniekam vai Pakalpojuma sniedzējam (tai skaitā, bet ne tikai: par saviem personas datiem), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk., tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.6.Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar lietotāja kontu Tīmekļa vietnē. Tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas caur Lietotāja kontu. Ja Lietotājs uzzina par paroles vai konta neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties ir jāinformē Tīmekļa vietnes īpašnieks.

3.7.Lietotāja konts var tikt deaktivēts un Lietotājam var tikt liegta piekļuve Tīmekļa vietnei. Tīmekļa vietnes īpašnieks var deaktivēt piekļuvi Lietotāja kontam pēc sava ieskata un bez iepriekšēja brīdinājuma (t.sk., bet ne tikai: arī šo noteikumu 4.5. punktā norādītajos gadījumos). Lietotājs saistībā ar minēto neprasīs zaudējumu atlīdzību un necels nekādas prasības vai pretenzijas pret Tīmekļa vietnes īpašnieku.

3.8.Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņāms tajos.

3.9.Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnes īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu vai jebkuras pakalpojumu daļas sniegšanu konkrētajam lietotājam vai visiem lietotājiem, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

3.10.Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus.

3.11.Lietotājam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.

3.12.Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Tīmekļa vietnei un/vai jebkuram tajā piedāvātajam pakalpojumam vienīgi ar Tīmekļa vietnes īpašnieka nodrošinātās saskarnes starpniecību.

 

4. Pakalpojumu sniegšana un izmantošana

4.1.Tīmekļa vietnē ir pieejams piedāvāto pakalpojumu apraksts. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms pieteikuma veikšanas attiecīgajam pakalpojumam.

4.2.Tīmekļa vietnei ir noteikti šādi lietošanas ierobežojumi:

4.2.1.Lietotājam ir liegts izveidot pierakstus pie vairākiem speciālistiem vienā un tajā pašā laikā (pierakstu laiki nedrīkst pārklāties);

4.2.2.Katra fiziska persona var izveidot tik pieteikumus ārstu apmeklējumiem, cik tā reāli plāno veikt.

4.3.Pārkāpjot noteiktos lietošanas ierobežojumus, Lietotājam var tikt liegta iespēja izveidot jaunus pierakstus.

4.4.Tīmekļa vietnes īpašnieks ir tiesīgs slēgt Lietotāja kontu un liegt pieeju pie pakalpojumiem šādos gadījumos:

4.4.1.Konstatēta aizliegtas informācijas (neeksistējošu vai citas fiziskas personas datu) izmantošana;

4.4.2.Konstatēti būtiski lietošanas ierobežojumu pārkāpumi;

4.4.3.Par Lietotāju saņemtas sūdzības no Pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, attiecībā uz regulāru neierašanās uz veiktajiem pierakstiem);

4.4.4.Lietotāja ļaunprātīga Tīmekļa vietnes izmantošana. Par ļaunprātīgām darbībām tiek uzskatīts tīšas vai netīšas darbības kas traucē tīmekļa vietnes darbību.

4.5.Tīmekļa vietnes īpašnieks neatbild par Pakalpojumu sniedzēju prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas sakarā ar jebkādām Lietotāja darbībām, kā arī nerisina starp Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju radušos konfliktus.

4.6.Tīmekļa vietnes īpašnieks datus par Lietotāja veiktajiem pierakstiem uzglabā ne ilgāk kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķu izpildei – dati par katru veikto pierakstu tiek glabāti līdz attiecīgā notikuma iestāšanās brīdim.

 

5. Autortiesības un privātums

5.1.Visas tiesības (t.sk., īpašumtiesības, autortiesības) uz Tīmekļa vietni pieder Tīmekļa vietnes īpašniekam. Lietotājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

5.2.Apraksts par Tīmekļa vietnes Lietotāju datu izmantošanu pieejams Lietošanas noteikumu saistītajā dokumentā “Privātuma politika”.

5.3.Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Tīmekļa vietnes īpašnieks - SIA Blue Bridge Technologies.

5.4.Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir sniegt Lietotājam informāciju par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošināt iespēju pieteikties Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem, ko Pakalpojuma sniedzējs izvēlējies padarīt pieejamus Tīmekļa vietnē, kā arī, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, atbildētu uz Lietotāju komentāriem vai jautājumiem, diagnosticētu tehniska rakstura problēmas.

5.5.Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes apjoms ir: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts, informācija piezīmēs.

5.6.Tīmekļa vietnes īpašnieks ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem, Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpāk tekstā - Regula) un citiem tiesību aktiem.

 

6. Jurisdikcija

6.1.Attiecības starp Tīmekļa vietnes Lietotājiem un Tīmekļa vietnes īpašnieku (t.sk. visas prasības un pretenzijas, kas saistītas ar šiem noteikumiem, izriet no tiem, saistītas ar to pārkāpšanu, piemērošanu, iztulkošanu, spēkā esamību utt.) tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.